Dry Needling, techniek, tool of methode?

Dry Needling, techniek, tool of methode?

Op vele sites wordt Dry-Needling een methode genoemd. Is dit terecht? Kunnen we op basis van de grote diversiteit aan denk- en werkwijze en de verscheidenheid aan geaccrediteerde opleidingen wel spreken van een Dry Needling methode? Moeten we in dit stadium niet spreken van een tool of techniek. Het doel van dit artikel is om meer samenhang en consensus te creëren om met recht te kunnen spreken van “Trigger Point Dry Needling Methode“.

Een methode wordt volgens de online encyclopedie gedefinieerd als een denk- en werkwijze die wordt gevolgd bij het oplossen van een wetenschappelijk probleem of van een praktijkprobleem. Zowel in de denk- als in de werkwijze constateren we in de praktijk en op de vele websites over dit onderwerp veel variatie in de wijze waarop de techniek wordt toegepast en uitgelegd.

Zou het niet waardevol zijn om zowel op het gebied van denkwijze als werkwijze een aantal basis ingrediënten of definities af te spreken. Is het niet tijd voor een Standard Operating Procedure (SOP) voordat we kunnen spreken van de methode? Kunnen we samen tot overeenstemming komen en consensus bereiken over een aantal basis-elementen van de techniek en filosofie.

Met onderstaande vragen en antwoorden willen we een basis leggen voor dit proces. We nodigen u dan ook van harte uit om antwoorden geven, te reageren of nieuwe vragen aan te leveren waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Pagina inhoud

Mag de Dry Needling techniek pijn opleveren?

We kunnen stellen dat het uitgangspunt van de Dry Needling techniek moet zijn dat er geen onnodige pijn ontstaat.

Pijn is een subjectieve beleving, dat staat voorop. Wat de ene persoon beschrijft als pijnlijk zal de andere prima kunnen verdragen. Bij het inbrengen van de naald in de huid kan de patiënt even een prikje ervaren. Deze moet verdwijnen zodra de naald door de huid heen is. Het gebruik van de tube kan deze fase versnellen.

De ideale reactie op de naald- techniek bestaat uit een “dof” gevoel of de “Local Twitch Respons”, eventueel ondersteunt door een “Shout sign” of “Jump sign” (een korte verbale of fysieke schrikreactie).

Direct na deze twitch moet het “pijnlijke” gevoel wegtrekken. Verdwijnt het gevoel niet en blijft de naald scherp of pijnlijk aanvoelen, dan betekent dit vaak het volgende:

  • De naald is bot;
  • Er is sprake van een verhoogde arousal;
  • De naald zit in het intermusculair septum en niet in het Triggerpoint.

In dit geval verwijdert u de naald en brengt u een nieuwe naald in.

Kunnen we de naald hergebruiken bij dezelfde patiënt?

Nee, de naald wordt na elk gebruik in een daarvoor bestemde container gedeponeerd. Bij het hergebruik van de naald is de kans op botheid en daardoor op het ontstaan van onnodige pijn groot.

Het advies is dus om voor elke nieuw punt een nieuwe naald te gebruiken.

Hoeveel Twitches willen we veroorzaken?

Daar zijn de meningen sterk over verdeeld. De een zegt je gaat net zo lang door tot er geen twitch meer uitgelokt kan worden, de ander zegt dat 6 twitches wel voldoende zijn. Dit om een onnodig heftige nareactie te voorkomen. Hier is dus nog geen consensus over.

Wanneer gebruiken we de naald en wanneer niet?

Absolute contra indicaties voor Dry Needling zijn: in open wonden, in een geïnfecteerde huid, koorts en in de arm waar er een oksel toilet heeft plaats gevonden, bijvoorbeeld na borst kanker. uitleg: indien deze patiënt een infectie oploopt is het risico zo groot dat zij een amputatie nodig heeft of zelfs kan overlijden aan de gevolgen hiervan! Er mag in deze situatie dus nooit geprikt worden door de huid! Ook niet met acu naalden. Relatieve contra-indicaties zijn: zwangerschap, diabetes, kanker, instabiele epilepsie, bloedstollingziekten, bloedverdunners en angst voor naalden.

Wat doen we met de kennis over de fascie?

Uiteraard is de fascie een lichaamsstructuur waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het uitvoeren van een invasieve techniek zoals Dry Needling. Een naald in de peesplaat evenals het intermusculair septum moet worden vermeden. Het is nog niet bekend of er met Dry Needling invloed wordt uitgeoefend op fasciespanning of adhesies in de fascie. Wel is de ervaring dat er bij een Local Twitch Respons ook “iets” gebeurt in het endomysium en het perimysium. Dit mechanisme moet nog verder worden onderzocht.

Hoe passen we Centrale Desensitisatie toe?

Elke spier heeft zijn eigen innervatiegebied. Als er een actief Triggerpoint in bijvoorbeeld de m. Rectus Femoris wordt gevonden palperen we ook de mm. Multifidi, m. Longissimus en m. Iliocostalis op niveau L2, L3 en L4. Als zich hier ook triggerpoints bevinden spreken we van Centrale Sensitisatie. In dit geval is het raadzaam een centrale desensitisatie toe te passen op deze drie segmentale niveaus.

In welke hoek brengen we de naald in?

Voor het toepassen van een Dry Needling techniek is de kennis van de anatomie van spieren, zenuwen en bloedvaten essentieel. Daarnaast vergt een juiste plaatsing van de naald een goede vaardigheid in het palperen van lichaam-structuren.

Dwarsdoorsneden van het menselijke lichaam worden aanbevolen als ondersteuning van de juiste plaatsing. We onderscheiden de loodrechte en de tangentiële prikrichting. Daarnaast zijn er locaties in het lichaam waarbij een specifieke “prikhoek” is gewenst.beschadiging en pijn.

Welke naalddikte en lengte gebruiken we waar?

Hoe dunner de naald hoe kleiner de kans op onnodige beschadiging en pijn.

Voor het toepassen van de Hong techniek is een naalddikte van minimaal 0,25 mm aanbevolen. Bij gebruik van een dunnere naald zal deze sneller buigen, waardoor de techniek onmogelijk wordt. De lengte van de naald is afhankelijk van de diepteligging van de te bereiken spier. Ook kan de dikte van het vetweefsel er voor zorgen dat het gebruik van een lange naald wenselijk is. De ervaring is dat een naald van 4,0 cm voor veel spieren voldoende is. Voor de bovenste extremiteit is een naald van 2,5 cm meestal toerijkend. Bij de m. Iliopsoas worden naalden gebruikt van 7 tot 10 cm.

Wanneer en in welk tempo wordt de naald verwijderd?

Ook hier is er nog geen consensus bereikt. Sommige mensen laten de naald na het inbrengen een tijdje zitten. Na het veroorzaken van een aantal Local Twitches kan de naald weer rustig worden verwijderd. Als de spier de naald “vasthoudt” betekent dit vaak dat de naald nog even kan blijven zitten of dat er nog meer Twitches gewenst zijn om het Triggerpoint te inactiveren.

Na het rustig verwijderen van de naald wordt deze direct in een daarvoor bestemde container gedeponeerd.

Hoe gaan we om met de “Hong-techniek”?

De Hong Techniek is een techniek waarbij de naald in een bepaald tempo op en neer wordt bewogen. Hierbij wordt er bij elke neergang een subtiele hoeksverandering gerealiseerd, waardoor meerdere Twitches worden veroorzaakt. De Hong techniek wordt ook wel gebruikt om de juiste locatie en reactie te “vinden”. Verder verwijzen we graag naar het antwoord op vraag 3.

Gerelateerde artikelen